dimarts, 30 de novembre de 2010

Gestos

El President Montilla ha fet el "gest" de renunciar a la seva acta de diputat. I Ernest Benach, ex-President del Parlament, acaba d'anunciar que també hi renunciarà. Tota la premsa ho ha interpretat com una acció de bona fe democràtica i de reacció serena i honesta davant dels mals resultats electorals. Doncs jo no.
En els dos casos, en les dues presidències, les persones que cessen en el càrrec, conserven el sou a perpetuitat, a més d'un despatx durant molt de temps i no sé quants beneficis més.
Això vol dir que, si haguessin estat diputats, com que per llei només es pot cobrar un sou de l'Administració, haurien cobrat els sous de presidents. Però haurien treballat en càrrecs públics en un servei públic. Ara, amb les renúncies, cobraran el mateix, i amb les mateixes prebendes, però treballaran al servei dels respectius partits. Si la decisió l'han presa ells o el PSC i ERC em sembla que és irrellevant. De qualsevol manera, s'han retirat de la vida pública, però seguirant cobrant diners públics en benefici privat.
Em sembla que ens han fet la botifarra, que també és un altre "gest" ben eloqüent.

2 comentaris:

Jaume ha dit...

Company Vicenç, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei de l'estatut dels expresidents de la Generalitat i un decret que desenvulopava la llei.

Fins ara han disfrutat d'aquestes avantatges en Pujol i en Maragall.

LLEI 6/2003, de 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat.
Article 2
Assignació mensual
Les persones que han exercit el càrrec de president o presidenta de la Generalitat tenen dret a percebre, per un període equivalent a la meitat del temps que han estat en el càrrec i, com a mínim, per una legislatura, una assignació mensual equivalent al 80% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president o presidenta de la Generalitat.
Article 3
Pensió vitalícia
Els expresidents de la Generalitat, quan arriben a l'edat de seixanta-cinc anys, tenen dret a percebre una pensió de jubilació vitalícia consistent en una assignació mensual igual al 60% de la retribució mensual que correspon a l'exercici del càrrec de president o presidenta de la Generalitat. Aquesta pensió és incompatible amb l'assignació establerta per l'article 2.

DECRET 195/2003, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el règim estatutari dels expresidents de la Generalitat de Catalunya.
Article 4
Mitjans i prerrogatives
Els expresidents de la Generalitat de Catalunya disposaran dels recursos humans i materials, i de les prerrogatives que s'indiquen a continuació:
4.1 Tres llocs de treball adscrits al seu servei, amb dedicació especial, assimilats respectivament a efectes retributius a un nivell 30 i dos nivells 22, que seran proveïts, a proposta seva, mitjançant el sistema de lliure nomenament.
El personal que ocupi aquests llocs tindrà la consideració de personal eventual i, si fos funcionari, passarà a la situació de serveis especials, sempre que no optin per continuar en actiu.
Aquests llocs de treball s'inclouran dins la relació de llocs de treball de personal eventual del Departament de la Presidència.
4.2 Una dotació pressupostària per a despeses d'oficina, atencions de caràcter social i, si s'escau, despeses per al lloguer d'immobles, en la quantia que estableixi anualment la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4.3 Un automòbil de representació amb xofer, proporcionats pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4.4 Els serveis de seguretat necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Vicenç Bon ha dit...

Jaume,
Gràcies pel comentari, que matisa bastant el meu, encara que no l'invalida del tot. Aportacions com la teva ajuden a esmenar errors que si no, estenen taques d'oli innecessàries.